پنگوئن چگونه جانداری است؟

پنگوئن نسبت به پرندگان دیگر، پرهای بیشتری دارد

پنگوئن- مطالبی کوتاه و خواندنی درباره پنگوئن ها
پنگوئن ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند. اما خیلی خوب شنا می کنند و بیشتر زندگی شان را در دریا می گذرانند.

hhs2622

ادامه مطلب